OZNAM - Zariadenie na zhodnocovanie odpadov KOV-NZPÚ, s.r.o. Novosad

 19.12.2022

OZNAM

„Zariadenie na zhodnocovanie odpadov KOV-NZPÚ s.r.o. Novosad – I. zmena“ Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-nazhodnocovanie-odpadov-kov-nzpu-s-r-o-novosad-i-zmena . Verejnosť môže nahliadnuť do uvedeného dokumentu, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie a podávať pripomienky k uvedenému dokumentu do 4.1.2023  na Obecnom úrade počas úradných hodín.


Zoznam aktualít :