OZNAM - Zariadenie na zhodnocovanie odpadov KOV-NZPÚ, s.r.o. Novosad – I. zmena

 19.12.2022

Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie. Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/kontakt Bratislava 14029/2022-11.1.1/kv Ing. V. Kubicová 1. decembra 2022 70365/2022 02/59 56 25 31 70367/2022-int.

Vec:  Zariadenie na zhodnocovanie odpadov KOV-NZPÚ, s.r.o. Novosad – I. zmena – zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

Navrhovateľ, KOV-NZPÚ, s. r. o., Hlavná 7, 076 02 Novosad, IČO 36 777 323 doručil dňa 25. 11. 2022 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, sekcii posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov KOV-NZPÚ, s. r. o. Novosad – I. zmena“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“), vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona upovedomuje podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku známych účastníkov konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie. MŽP SR, ako príslušný orgán zasiela podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona ako dotknutej obci, resp. ako povoľujúcemu orgánu, resp. ako rezortnému orgánu, resp. ako dotknutému orgánu oznámenie o zmene navrhovanej činnosti prostredníctvom informácie o zverejnení na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zhodnocovanie-odpadov-kovnzpu-s-r-o-novosad-i-zmena 2 Zároveň na tejto adrese MŽP SR zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 6 písm. b) zákona. MŽP SR zároveň zasiela dotknutej obci oznámenie o zmene navrhovanej činnosti aj v listinnom vyhotovení. MŽP SR žiada dotknutú obec, aby podľa § 65g ods. 3 zákona do desiatich dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti zverejnila v celom rozsahu dokumentáciu oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie. Zároveň podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec informuje verejnosť o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zároveň MŽP SR žiada zabezpečiť sprístupnenie celého rozsahu dokumentácie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej desať pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií. Podľa § 29 ods. 9 zákona rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť na adresu MŽP SR: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti (vrátane informácie o dobe a spôsobe zverejnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti obcou) do desiatich pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť na MŽP SR písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií dotknutou obcou; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci. S pozdravom Mgr. Michaela Seifertová generálna riaditeľka sekcie Príloha Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (len pre dotknutú obec) 3 Doručuje sa (elektronicky aj poštou):

Dotknutá obec: 1. Obed Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad Doručuje sa (elektronicky): Navrhovateľ:

2. KOV-NZPÚ, s. r. o., Hlavná 7, 076 02 Novosad

Povoľujúci a dotknutý orgán:

3. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov

Povoľujúci a rezortný orgán:

4. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia obehového hospodárstva, Odbor odpadového hospodárstva, TU

Dotknutý orgán:

5. Okresný úrad Trebišov, odbor krízového riadenia, M. R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov

6. Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, M. R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov 7. Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor , Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov

9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove, T. G. Masaryka 13, 075 01 Trebišov

10. Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Na vyjadrenie:

11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, Odbor ochrany ovzdušia, TU

12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia obehového hospodárstva, Odbor odpadového hospodárstva, TU

13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva, TU 14. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody a biodiverzity, Odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, TU

15. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica


Zoznam aktualít :