Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Novosad

 10.07.2023

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Novosad

 1. Obec Novosad so sídlom Hlavná 144/47,  076 02   Novosad v zmysle § 9a ods. písmeno c a dos. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva číslo: 52/2023 obce Novosad zo dňa 20.06. 2023 zverejňuje zámer priameho predaja majetku.
 2. Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Novosad a to konkrétne pozemky:
 • parcela č. C KN 624/6 – orná pôda o výmere 699 m2  
 • parcela č. C KN 624/7 – orná pôda o výmere 800 m2  
 • parcela č. C KN 624/8 – orná pôda o výmere 800 m2  
 • parcela č. C KN 624/9 – orná pôda o výmere 800 m2  
 • parcela č. C KN 624/10 – orná pôda o výmere 800 m2  
 • parcela č. C KN 624/11– orná pôda o výmere 800 m2  
 • parcela č. C KN 624/12 – orná pôda o výmere 800 m2  
 • parcela č. C KN 624/13 – orná pôda o výmere 800 m2  

Vedených v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Trebišov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 613, k.u. Novosad ( v ďalšom len predmetné nehnuteľnosti).

Nie sú prevedené inžinierske siete. Možnosť napojenia na verejný vodovod a verejný plynovod vo vo vzdialenosti 50,0 metrov.

 1. Všeobecná hodnota majetku aj minimálna cena, za ktorú sa predmetné nehnuteľnosti podľa odseku 2) ponúkajú na predaj je stanovená znaleckým posudkom číslo : 50/2023 zo dňa 26.04.2023. 5,96 Eur za 1 m2 . Pozemok vo výmere 800 mvo výške 4 768,00 Eur a vo výmere 699 m2  vo výške 4 166,04 Eur.
 2. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 07.08.2023 do 10:00 hod.
 3. Cenová ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Novosade, alebo poštou na adresu: Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02  Novosad tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Obecného úradu v Novosade do 07.08. 2023 do 10:00 hod.
 4. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom : „PRIAMY PREDAJ – NEHNUTEĽNOSTI – Neotvárať“ !.
 5. Cenová ponuka záujem musí obsahovať:
 6. Označenie záujemcu: - u fyzickej osoby : meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo. Ak je záujemca ženatý/vydatá aj meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť manželky/manžela. u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktorá/é sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu.
 7. Označenie nehnuteľnosti – predmetných nehnuteľnosti ( predmetu kúpy ), a to: číslo parcely, druh pozemku/stavby, výmeru a katastrálne územie.
 8. Výšku ponúknutej kúpnej ceny za predmetne nehnuteľnosti – spolu v €.
 9. Účel využitia nehnuteľnosti – predmetných nehnuteľností.
 10. Čestné vyhlásenie záujemcu: fyzická osoba, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods.6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.         – právnická osoba, že zakladateľom vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného, alebo dozorného orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods. 7. zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
 11. Vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.
 12. Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať, alebo odvolať iba do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.
 13. Obec Novosad si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť v súlade s platnými právnymi predpismi.
 14. Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi obecné zastupiteľstvo obce Novosad a rozhodne o priamom predaji majetku obce predmetných nehnuteľnosti za cenu minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.
 15. Obec Novosad si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho predaja kúpnou zmluvou.
 16. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce.
 17. V prípade záujmu bližšie informácie k organizácii priameho predaja, k predmetu zámeru priameho predaja majetku obce možno získať na tel. č. 056/ 67 94 212, alebo osobne na Obecnom úrade v Novosade v úradných hodinách, kde je zároveň možné nahliadnuť do znaleckého posudku č. 50/2023.

V Novosade, dňa 10.07.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                           Mgr. Jozef Jastrab

                                                                                                               starosta obce

Vyvesené dňa : 10.07.2023                                                                           Zvesené dňa :

Zámer je zverejnený na stránke aj v priečinku INÉ DOKUMENTY.


Zoznam aktualít :