Výberové konanie na členov - Miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Novosad

 16.01.2024

Obec Novosad,

 Hlavná 144/47, 076 02, Novosad, IČO: 00331783

OBEC NOVOSAD

vyhlasuje výberové konanie na

4 pracovné miesta na pozíciu člena Miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Novosad.

Predpokladaný termín výberového konania je dňa 25. 01.2024 o 9:30 hod. v priestoroch Obecného úradu v Novosade.

Pracovný pomer na dobu určitú do ukončenia projektu s predpokladanou dobou trvania 30 mesiacov.

Miesto výkonu práce je obec Novosad.

Informácie o pracovnom mieste:

 • poskytovanie asistenčných služieb a podpora informovanosti obyvateľov o ochrane zdravia a zdravotnej prevencii,
 • monitorovanie a zabezpečenie bezpečnosti detí v rámci cestnej premávky ( hlavne počas ich odchodu do školských zariadení )
 • kontrola pohybu detí, miest stretávania sa a spôsobu trávenia voľného času vo večerných hodinách bez prítomnosti zákonných zástupcov v určenej lokalite,
 • ďalšie činnosti súvisiace s ochranou detí a mládeže pred negatívnymi javmi,
 •  o ochrane zdravia a zdravotnej prevencie, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty a hygieny na uliciach a iných verejných priestranstvách,
 • monitoring a dohľad nad ochranou verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním a iným protiprávnym konaním v spolupráci s príslušnými subjektmi (napr. monitorovanie dlhodobo opustených rodinných domov a obydlí, evidencia poškodených dopravných značiek, osvetlení, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení a pod.),
 • zvyšovania informovanosti obyvateľov v oblasti protipožiarnej prevencie a bezpečnosti,
 • upozorňovanie na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamovanie danej skutočnosti (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii,
 • podpora informovanosti o zdravotných rizikách a zdravotnej prevencii súvisiacej s nadmerným výskytom túlavých, zanedbaných, chorých a zranených zvierat,
 • ďalšie činnosti súvisiace s ochranou života, zdravia a majetku,
 • poskytovanie súčinnosti krízovému štábu obce pri organizácií záchranných a preventívnych prác v čase vzniku mimoriadnych udalostí.

    Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania  doručiť  osobne  na Obecný  úrad v Novosade do 24.01. 2024 do 14:00 hod.

Upozornenie: na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Kvalifikačné predpoklady a minimálne požiadavky na pozíciu člena Miestnej občianskej a preventívnej služby ( MOaPS ):

 • ukončené minimálne základne vzdelanie ( povinná školská dochádzka ) v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní,
 • vek minimálne 18 rokov,
 • bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • dobrý zdravotný stav,
 • prirodzená autorita v miestnej komunite a znalosť pomerov komunity ( trvalý pobyt v obci ),
 • uchádzač nesmie byť právoplatne odsúdený za trestný čin, t. j. predkladá čistý register trestov,
 • schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť problémy komunity v medziach zverených kompetencií, zodpovednosť, spoľahlivosť,
 • skúsenosti s činnosťou hliadky – výhoda.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • životopis záujemcu,
 • výpis z registra trestov,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – vysvedčenie preukazujúce ukončenie minimálnej povinnej školskej dochádzky, alebo potvrdenie školy o ukončení povinnej školskej dochádzky
 • aktuálny doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon pozície člena MOaPS od obvodného lekára,
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V Novosade dňa: 16.01.2024 

                                                                                                       Mgr. Jozef Jastrab

                                                                                                           starosta obce


Zoznam aktualít :