Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva:Právomoci obecného zastupiteľstva

 • Mgr. Matúš Baranec
 • Juraj Cenky
 • Ľubomír Dely
 • Ján Fonos
 • Jaroslav Jacko
 • Andrej Lajoš
 • Bibiána Levická
 • Ladislav Marošník
 • Mgr. Lenka Višňovská

Právomoci obecného zastupiteľstva

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
 • uznášať sa na nariadeniach
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení
 • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra
 • zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku
 • schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.)
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce

Komisie

Komisia pre ochranu verejného záujmu:

Ladislav Marošník - predseda

Mgr. Lenka Višňovská - členka

Ľubomír Dely - člen

Finančná komisia a pre správu obecného majetku: 

Mgr. Matúš Baranec - predseda

Ján Fonos - člen

Anton Horovský - člen z radov občanov

Školstvo, kultúra a šport: 

Bibiana Levická - predseda

Jaroslav Jacko - člen

Mgr. Jaroslav Lajoš - člen z radov občanov

Ing. Adriána Baranová - členka z radov občanov

Mária Čačková - členka z radov občanov

Marek Rostaš - člen z radov občanov

Komisia ochrany verejného poriadku:

Andrej Lajoš - predseda

Jaroslav Jacko - člen

Ivan Kseňak - člen z radov občanov

Správca multifunkčného ihriska:

Mgr. Jaroslav Lajoš