Školstvo

Materská škola

Samostatná materská škola v Novosade slúži občanom už niekoľko desaťročí. V susedstve zdravotného strediska majú deti možnosť pod dozorom odborných pedagogických pracovníčok stráviť čas v spoločnosti svojich rovesníkov, zatiaľ čo sú rodičia v práci. K priestrannej, dvojposchodovej budove materskej školy patrí rozľahlý dvor s dvoma pieskoviskami a preliezkami. Príjemné prostredie dotvárajú starobylé stromy, ktoré zatieňujú dvor a poskytujú chládok v horúcich dňoch. Program je bohato štruktúrovaný a prispôsobený požiadavkám dieťaťa v predškolskom veku.
Strava z kuchyne základnej školy sa podáva trikrát denne. Pred obedom hrajú deti rôzne hry, ktoré rozvíjajú ich schopnosti a pripravujú na školu. Olovrant je takisto súčasťou denného režimu.
Materská škola slúži aj občanom širšieho okolia. V súčasnosti ju navštevuje okolo 27 žiakov.

Základná škola

História školstva v Novosade siaha až do roku 1648. V tomto období fungovala latinská škola 2. triedy, na ktorej sa okrem latinčiny vyučovala gréčtina, rétorika a iné predmety.V súčasnosti základnú školu navštevuje 280  žiakov z Novosadu a okolitých obcí. Pozostáva z dvoch pavilónov do ktorých je umiestnených šestnásť tried. Novosadská základná škola je plnotriedna.
Prvý pavilón zahŕňa 10 tried ročníkov 1. – 6., dva školské kluby, odborné učebne chémie, prírodopisu, technickej výchovy a počítačovú učebňu.
V druhom sa nachádza 7 tried 6. až 9.ročníka, odborné učebne fyziky, výpočtovej techniky a informatiky.